Psykisk vold
Kønsdiskrimination er psykisk vold

Psykisk vold er per 1. april 2019 blevet ulovligt i henhold til straffelovens §243. Hertil kommer at medvirken til psykisk vold kan anmeldes i henhold til straffelovens §23.

Foreningen Far anbefaler, at alle former for kønsdiskrimination anmeldes som psykisk vold, herunder medvirken af myndigheder, fagpersoner og pårørende. Det er den eneste mulighed for, at det tæller med i voldsstatistikken, og den faktiske vold mod børn og fædre kommer frem i lyset. Det er bedst for børnene. 

Det kan dreje sig om alt lige fra bopæl og samværsforælder forskelle,. fædrebarsel og digital post til mistet kontakt, forældrefremmedgørelse og falske anklager. Foreningen Far betragter ved saglige sager kønsdiskrimination, når det handler om børn, som psykisk vold og anbefaler det anmeldes. Du finder skabelonerne nederst. 


Lovgivning

Paragraf 243 om psykisk vold kan endnu ikke læse i straffeloven, men er vedtaget i Folketinget og gældende. Det kan meget vel være, at politiet afviser sagen i første omgang, men bed altid politiet notere sig sagen og bed om at sagen sendes til ledelsen ved afvisning. 

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år..  
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208457


§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516 

Forældreundersøgelse

Foreningen Far har spurgt 1000 danske fædre om de har oplevet psykisk vold og må stille det spørgsmål. Hvad ville vi havde sagt og gjort i Danmark, hvis 1000 kvinder havde fortalt det samme?


Retshjælp

Foreningen Far modtager ikke statslig støtte til retshjælp, men kan tilbyde retshjælp på social økonomiske vilkår til check af sager om kønsdiskrimination og psykisk vold. Det vil være væsentligt billigere end advokat. Der er rabat for medlemmerne af Foreningen Far.


Skabelon 1: Forælder


Til Politiet (anmelders politikreds via sikker e-boks)

Undertegnede XXX, cpr nr. xxx finder det desværre nødvendigt, at foretage anmeldelse på vegne af barn/børn XXX, cpr. XXX og undertegnede i henhold til straffelovens §243 om psykisk vold.

Anmeldelse af:
xxx
xxx
xxx

Jeg oplever at jeg/vi har været udsat for følgende: 

dd-mm-åååå, XXX 
dd-mm-åååå, XXX 
dd-mm-åååå, XXX

Dokumentation (Så få og præcise bilag som muligt):
Bilag 1: XXX
Bilag 2: XXX
Bilag 3: XXX

Der henvises udover straffeloven til FN Børnekonventionen artikel 2, 3 og 7 om beskyttelse mod forskelsbehandling, det bedste for barnet og barnets ret til at kende og blive passet af sine forældre. Dertil kommer den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 og 14 om respekt for familielivet og beskyttelse mod forskelsbehandling.

Jeg står til rådighed for Politiet i tilfælde af spørgsmål og yderligere dokumentation. Jeg medvirker gerne til en positiv og fornuftig løsning.

Med venlig hilsen
XXX
(Adresse)
(Telefon)

Skabelon 2: Myndigheder, fagpersoner og pårørende


Til Politiet (anmelders politikreds via sikker e-boks)

Undertegnet XXX, cpr nr. xxx finder det desværre nødvendigt, at foretage anmeldelse på vegne af barn XXX, cpr. XXX og undertegnet i henhold til straffelovens §23 og §243 for medvirken til psykisk vold.

Anmeldelse af:
xxx
xxx
xxx

Jeg oplever at jeg/vi har været udsat for følgende:

dd-mm-åååå, XXX
dd-mm-åååå, XXX
dd-mm-åååå, XXX 

Dokumentation (Så få og præcise bilag som muligt):
Bilag 1: XXX
Bilag 2: XXX
Bilag 3: XXX

Der henvises i øvrigt til FN Børnekonventionen artikel 2, 3 og 7 om beskyttelse mod forskelsbehandling, det bedste for barnet og barnets ret til at kende og blive passet af sine forældre. Dertil kommer den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8 og 14 om respekt for familielivet og beskyttelse mod forskelsbehandling.

(ved myndighed og grove sager f.eks. mistet kontakt til barn over 3 måneder) Politiet bedes derudover vurdere, hvorvidt der er sket overtrædelse af FN Torturkonventionen artikel 1 om mental smerte af offentlig myndighed baseret på forskelsbehandling.

Jeg står til rådighed for Politiet i tilfælde af spørgsmål og yderligere dokumentation. Jeg medvirker gerne til en positiv og fornuftig løsning.

Med venlig hilsen
XXX
(Adresse)
(Telefon)