Psykisk vold
Kønsdiskrimination - forældrefremmedgørelse - mistet kontakt

 

Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold blev  1. april 2019 ulovligt i henhold til straffelovens §243. 
Hertil kommer at medvirken til psykisk vold kan anmeldes i henhold til straffelovens §23.

Foreningen Far anbefaler at forældrefremmedgørelse, kønsdiskrimination og uberettet mistet kontakt med barn anmeldes som psykisk vold, herunder medvirken til psykisk vold af myndigheder, fagpersoner og pårørende.

Det er den eneste mulighed for, at det tæller med i volds statistikken, og den faktiske vold mod børn og fædre samt forældrefremmedgørelse og kønsdiskrimination kommer frem i lyset. 


Landsdækkende rådgivning

Foreningen Far har gratis landsdækkende rådgivning på telefon 3 dage om ugen og personlig rådgivning i rådgivningscentre. Du finder den hurtigste og nærmeste rådgivning på hjemmesiden. 

Har du behov for ekstra hjælp til aftaler, mægling,  bisidning/partsrepræsentation eller klagesager henvises du til Fars Retshjælp, som arbejder socialøkonomisk med god rabat for medlemmerne af Foreningen Far.

Forældreundersøgelse

Foreningen Far har spurgt 1000 danske fædre om de har oplevet psykisk vold og må stille det spørgsmål. Hvad ville vi havde sagt og gjort i Danmark, hvis 1000 kvinder havde fortalt det samme?


Lovgivning

Paragraf 243 om psykisk vold kan endnu ikke læse i straffeloven, men er vedtaget i Folketinget og gældende. Det kan meget vel være, at politiet afviser sagen i første omgang, men bed altid politiet notere sig sagen og bed om at sagen sendes til ledelsen ved afvisning. 

§ 243. Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år..  
Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208457


§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes.

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står uden for dette.

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202516 

Hvad er forældre fremmedgørelse?

Forældre fremmedgørelse opstår, når et barn følger en af forældrene i at afvise den anden forældre. Årsagerne til afvisningen er ikke legitime, reelle og retmæssige , men opfundne hændelser, uærlige udtalelser om den anden forældre til barnet m.v.

Forældre fremmedgørelse er forskellig fra forældre afvisning, der opstår, når et barn ikke ønsker kontakt til en forældre af berettigede årsager (misbrug, vold, seksuelle overgreb). 

At, som voksen, at forårsage / udvise forældre fremmedgørelse overfor et barn er et psykologisk overgreb på barnet og anden forælder.

 

Hvad er årsagen?

Manglende empati, vrede, sårede følelser, grænseløshed,
eller overgrebs parate forældre bruger ofte deres børn som våben mod den anden forældre, for at skade og manipulere hende eller ham. Forskere kalder denne adfærd for tvangsmæssig kontrol eller forældrefremmedgørelse. 

 

Er forskningen ”videnskabelig”?

Klinisk, retslig og videnskabelig materiale er akkumuleret over de sidste 35 år indenfor forældrefremmedgørelse. Der er blevet publiceret over 1000 videnskabelige artikler om emnet og antallet af empiriske undersøgelser er steget over de seneste år. Det har givet, hvad man anser for en ”opblomstring” for den anerkendte forskning på området.

 

Hvor mange børn er fremmedgjorte?

Foreningen Far vurderer at over 100.000 børn og fædre alene samt en lang række mødre har mistet hel eller delvis kontakt til deres børn uden saglig grund. Mange vil have oplevet psykisk vold og forældrefremmedgørelse i større eller mindre omfang, men ikke alle.

Mindst 3.9 Millioner børn i USA er vurderet værende alvorligt fremmedgjort fra en forældre. Mere end 3 gange så mange børn i USA er fremmedgjort fra en forældre, end der er børn med autisme.

 

Hvordan påvirker forældrefremmedgørelse forældre:

De fleste fremmedgjorte forældre har svært ved at komme overens med og har uforløst sorg over tabet af deres børn. De lider under, at være udsat for psykisk vold og chikanerende adfærd fra den forælder, der forårsager fremmedgørelsen. Den alvorlig fremmedgjorte forældre lider ofte af depression, angst, PTSD symptomer, og nogle får selvmords tanker.

 

Hvor slemt er det for børn?
At udsætte et barn for forældre fremmedgørelse er en alvorlig form for psykisk vold og resulterer i samme type reaktioner, som ses hos børn udsat for andre typer  af overgreb: stress, tilpasningens problemer, PTSD, angst, psykosociale problemer, indlæringsvanskeligheder,  tilknytningsvanskeligheder samt udadreagerende / afspændende adfærd. Hertil kommer senere misbrug af rusmidler, selvskade samt selvmords tanker.

 

Hvad kan der gøres for at stoppe det?
Lovgivningsmæssig og professionel anerkendelse og behandling af forældre fremmedgørelse som psykisk vold i lighed med anden børnemishandling og overgreb er vigtigt.

Dertil kommer fjernelse af bopæl og samværsbegrebet i Danmark som er forskelsbehandling og ikke tilladt. Det skaber i dagens samvær forældre konflikter i netop de sager hvor børn og forældre skal beskyttes. 


Der kan gives midler til forskning i effektive vurderings, forebyggelses og interventions programmer. Gives midler til uddannelse af fagpersoner indenfor lovgivning og mental sundhed som f.eks. socialrådgivere, lærere, socialpædagoger, børne psykologer og terapeuter, samt advokater, jurister og dommere.