Om Foreningen Far

Foreningen Far er Nordens største interesse organisation for børn og fædre, samt en af verdens ældste fædreorganisationer grundlagt i 1977. Foreningen Far arbejder politisk, deltager i medierne og tilbyder gratis rådgivning til forældre, bedsteforældre og pårørende. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis.

Rådgivning 
Vi rådgiver om faderskab, barsel, aktiviteter, digital post, familiejura, positivt samarbejde, skilsmisser og offentlige myndigheder. Rådgivningen er anonym. Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen.

Viden
Vi har kontakt til myndigheder og eksperter i Danmark og internationalt. Vi opdaterer løbende vores viden og har et solidt kendskab til lovgivning og praksis samt til undersøgelser og erfaringer på børne- og familie området.

Politik
Vi rådgiver politikere og politiske partier i samråd, udvalgsarbejde, høringssvar og på møder samt deltager jævnligt i den offentlige debat.

Medier
Vi taler næsten dagligt med danske og udenlandske medier, som spørger til viden og erfaringer på børne- og familie området med alle slags spørgsmål.        

Formål

Foreningens formål er, at virke for, at børn i videst muligt omfang kan have en tæt kontakt til begge forældre, og at begge forældre kan bevare indflydelse på deres børns opvækst - også når forældrene ikke bor sammen. Endvidere at sikre børns og forældres rettigheder i samfundet ved, at forældrene er ligestillet gennem lovgivning, doms- og administrations­praksis, samt så vidt som muligt at støtte relevant forskning indenfor børne- og familieområdet.

Foreningen Far har ingen holdning til mænd eller kvinder, men til frit valg, lige muligheder og retssikkerheden for alle 1.2 mio. børn i Danmark. Fædre og mødre samt bedsteforældre og pårørende er lige velkommen hos Foreningen Far.


Organisation

Foreningen Far er struktureret som en medlemsorganisation, der består af en landsorganisation, regioner og rådgivningscentre foruden udvalg. Foreningens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, som vælger formand, næstformand og landskasser, der varetager den daglige ledelse i samarbejde med landssekretariatet. Foreningen Fars regioner er selvstyrende juridiske enheder med ledelsesansvar for rådgivningscentre og lokale initiativer.

Hovedbestyrelsen består aktuelt af:

  • Jesper Lohse, Direktør/MBA (Landsformand)
  • Leif Randeris, Forsvaret (Næstformand) 
  • Carsten Løffmann, Controller (Landskasserer)
  • Esben Milo Thomsen Rasmussen, Pædagog
  • Niklas Olsen, Borgerservice
  • Natasja Kahr Dencker, Ejendomsmægler
  • Cathrine Thomsen, Jurist
  • Mia Nielsen, Stud.Pæd.
  • Benny Winther, Revisor
  • Patrick Larsen, Studerende

Mærkesager
Vi kan i dag ikke sige, hvem der er bedst som studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn, forældres offentlige status eller familie former. Vi kan i Danmark skabe verdens bedste familie samfund med moderne lovgivning baseret på frit valg, lige muligheder og samme retssikkerhed for alle børn og forældre i alle familie former.

Foreningen Far har fokus på sunde børn og gode samfundsværdier. Det, der politisk kan forandre Danmark positivt og skabe bæredygtig vækst i det moderne familieliv, er:

FÆDREBARSEL som formentlig er en af de bedste samfundsinvesteringer, vi kan foretage på familie området. Barsel med begge forældre skaber kærlighed, tryghed og omsorg for barnet med begge forældre gennem hele livet. Det kan positivt sikre kvinders karrieremuligheder, mænds sundhed samt bedre trivsel og samarbejde i familierne. Fædrebarsel kan indføres som en udvidelse, øremærkning eller med overførsel af 3 måneders barsel mellem forældrene. Vi kan ikke i dag komme alle børn og familier i den samme kasse, men minimumsmodellen er at sikre mulighed for 3 måneders barsel for barnet med begge forældre, hvis forældrene ønsker det.

DIGITAL POST OM BØRN TIL BEGGE FORÆLDRE som er den sikre vej til borgertilfredshed og en kæmpe økonomisk besparelse i det offentlige for skoler, kommuner og hospitaler, uanset om det handler om fødsel, barsel, forældres hverdag i daginstitutioner og skoler, børns sundheds- og trivselsmålinger, hospitals oplysninger, offentlige børnesager eller familie forskning. Forældre har i henhold til loven samme orienteringsret om deres børn, men loven overholdes ikke, fordi det offentlige mangler data.

LIGESTILLING I LOVGIVNINGEN HERUNDER AFSKAFFELSE AF BOPÆL OG SAMVÆRSFORÆLDRE som er den mest omfattende diskrimination, vi har i Danmark, af cirka 400.000 børn, deres forældre og bedsteforældre. Bopæl- og samværsforældre begrebet, som blev indført i 2007, virker kun for nogen og satte i praksis fælles forældremyndighed ud af kraft. Hvem indførte det?

LIVSVARIG RESPEKT FOR BIOLOGISK FORÆLDRESKAB Alle børn og forældre har naturligvis en livsvarig ret til sandheden og respekt af det biologiske forældreskab. Vi lever i en tidsalder med DNA, sociale medier og skilsmisser, hvor sandheden kommer frem i livet, og sandheden er den eneste beskyttelse, vi kan give barnet i livet. Ønsker vi som samfund at respekterer med mor, skal med far naturligvis også respekteres.

BARNETS ØKONOMI tildeles i dag kun den ene forælder, og det skaber kamp om bopælen med børn i midten, hvis far og mor ikke bor sammen. Antallet af børn, der bor hos far, er derfor stadig på niveau med 1980. Er det bedst for barnet at bo mest hos en forælder, mens den anden forælder har mest behov for barnets indtægter, kan det ikke lade sig gøre i lovgivningen. Alle borgere skal naturligvis have ret til velfærdsydelser for børn. Har du behov, skal du få, og har du ikke, skal du gå.

Bliv frivillig

Foreningen Far har en ligeværdig fordeling af mænd og kvinder som frivillige. De frivillige er forældre og/eller fagpersoner med interesse i familie området og social ansvarlighed. 

De frivillige har enten praktisk erfaring, kendskab til familie jura og/eller de mest almindelige spørgsmål i familielivet. Alle frivillige gennemgår et uddannelsesprogram på 3-6 måneder afhængig af baggrund, erfaring og faglighed.

Det forventes at du som frivillig har empati, er god til at lytte, ønsker at yde en frivillig indsats min. 2-4 timer hver 2. uge, har erfaring eller faglig interesse og er afklaret med egne familieforhold på fornuftig vis samt har ren straffeattest.

Som frivillig skal du være i stand til at sætte dig i andre menneskers sted og situation i livet uden at tage stilling eller tage udgangspunkt i dit eget liv. Du vil som frivillig rådgiver møde det mest positive på familie området i Danmark, rigtig mange helt almindelige familier, men også mennesker i livskriser. 

Du modtager ingen løn, men folk vil elske dig!
Kontakt os for at blive frivillig på aktiv@foreningenfar.dk

Historie

1763: Forordning af 1763
Vedrørte faderens underholdsforpligtelse over for børn født uden for ægteskab indtil barnets 10. år. Indtil 1922 havde en ægtemand og husbond myndighed over hustru, børn og tyende.

1910
I 1910 blev en familiekommission etableret, som udførte sit arbejde i samarbejde med kommissioner i Norge og Sverige. Resultatet var, at ægtefæller fik fælles forældremyndighed i 1922.

1922: Myndighedslov af 30. juni 1922
Forældreskabet bliver fælles i ægteskabet. Ugifte fædre har fortsat ikke forældremyndighed, forpligtelser eller samværsrettigheder til deres børn. En gravid kvinde kan kræve børnepenge af manden, som en form for erstatning, f.eks. hvis der ikke kan indgås et ægteskab. Så sent som i 1964, bekræftede højesteret den vanskelige situation for ugifte biologiske fædre. I tilfælde af skilsmisse, blev forældremyndigheden givet udelukkende til den ene af forældrene.

1960: Børneloven om børns retsstilling.
Forældremyndighed tilkommer automatisk ugifte kvinder og dermed også retten til at indkræve underholdsbidrag fra manden, fastsat af statsamt.

1970: Ægteskabsloven af 14. juni 1969.
I slutningen af 1960'erne og i 1970'erne, blev der lavet en række ændringer af Myndighedsloven af 1922, som gav ugifte fædre bedre rettigheder. I 1969 blev det gjort muligt for ugifte fædre at få samvær med deres børn.

Fra 1970 har mor forældremyndigheden over hendes børn alene, hvis ikke hun er gift med faderen. En ægtefælle, der ikke ønsker at fortsætte et samliv, har ret til separation, og der kræves således ikke længere nogen grund for ophævelse af et samliv.

I 1972 blev det muligt for den ugifte far at få forældremyndigheden, hvis moderen havde givet samtykke til at give barnet op for adoption. Endelig i 1978, var der en signifikant forbedring for den ugifte far. Det blev nu muligt at overføre forældremyndigheden til faderen.
Netværket ”Foreningen Far” blev dannet i 1970 og bestod af en lukket kreds, der hovedsagelig arrangerede offentlige demonstrationer samt et ’flugt og rejsebureau’. Netværket ophørte i 1974.

1977: Stiftelsen af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre i Aarhus.
Foreningen Far stiftes formelt som forening i Åbyhøj den 24. september 1977. Den første bestyrelse består af John Skjoldmose (formand), Åge Dybdal (næstformand), Kirsten Skjoldmose (sekretær & kasserer), Johnny Haaning og J.H. Nielsen (PR sekretær). Udkast til foreningens love blev skrevet den 14.09.77 og blev vedtaget på generalforsamlingen.

1979:
Den 4. marts 1979 dannes en Københavnsafdeling af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre. Et politisk manifest formuleres af Jørgen Bryderup, København, og godkendes på generalforsamlingen i september 1979 som foreningens målsætning:

• Tvungen mægling i socialforvaltningerne
• Uddannelse af sagsbehandlere ved statsamter
• Advokat til barnet, så dets rettigheder forsvares overfor de stridende forældre
• Lovmæssig adgang til deling af forældremyndigheden
• Enlige forældres økonomiske ligestilling
• Samværsretten skal ikke blot omhandler weekend samvær og feriebesøg, men også barnets hverdag
• Oprettelse af familierådgivning i amterne, hvis det ikke lykkes at bringe parterne til en løsning
• Hvis forældremyndighedsindehaveren hindrer samvær, skal det opfattes som misligholdelse af forældreansvar, og myndigheden skal kunne overføres.
• Forældre har ingen ret til at bortføre børn

1980:
Danmark tilslutter sig Europa-konventionen om gensidig anerkendelse af de nationale retskendelser om forældremyndighed. Bortførelser forekommer stadigvæk, blot således at de fleste bortførelser sker ved at moderen tager barnet med til Danmark imod faderens ønske. 13% af fædre får eneforældremyndigheden dette år.
Den nu meget aktive Københavnsafdeling af Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre lejer sig i 1981 ind i et butikslokale på Amerikavej 1 på Vesterbro. Der er 30 m2 fordelt på to lokaler, men med en årlig udgift langt mere end medlemskontingenterne dækker. Her dannes et såkaldt ”krisecenter”, der har åbent to gange om ugen, bemandet med 2-3 frivillige rådgivere.

1985: Myndighedsloven af 3. oktober 1985
Herfra gælder delt forældremyndighed over fælles barn, hvis forældrene er gift, når barnet fødes, men er forældrene ikke gift, er det som udgangspunkt moderen, der har forældremyndighed alene. Dog kan forældrene aftale, at forældremyndighed deles mellem dem, men aftalen skal indsendes og godkendes af statsamt. Der laves desuden en mindre ændring i lovgivningen, således at hvad der før hed samkvemsret, nu hedder samværsret.

1986:
I 1986 blev 1922-loven grundigt revideret på grundlag af en kommissionsrapport. Den vigtigste nyhed var, at fælles forældremyndighed blev muligt efter skilsmisse og for ugifte forældre. Børns udtalelser skal som noget nyt indhentes, før en beslutning om forældremyndighed og samvær kan tages, og myndighederne skal tilbyde rådgivning til forældrene.
I 1989 havde 14% af fædrene eneforældremyndigheden i 112.000 samlivsbrud. DNA test indføres ved retssager om faderskab. I 1994 førte ca. hver 10. sag i statsamterne i Danmark til enten afslag om samvær eller ophævelse af samvær. Falske og groft grænseoverskridende anklager og usande oplysninger fra ekspartnere startes, som velkendt og nyttig metode, for at opnå afslag på forældremyndighed eller ophævelse af eksisterende samvær.

2002:
En erklæring, som forældrene i fællesskab selv kan lave, betyder, at ugifte forældre har fælles forældremyndighed, og at en sådan fælles forældremyndighed fortsætter også automatisk efter skilsmisse.

2007:
I 2007 bliver fælles forældremyndighed, pga. samfundsudviklingen i familierne og Foreningen Fars indsats, normen i Danmark. Ministeriet indfører dog et nyt begreb "bopæls-" og "samværsforælder", som gør, at fælles forældremyndighed reelt er uden betydning. Begreberne er stærkt diskriminerende for børn i samme situation hos far og mor. Det er stadig kun muligt at have én registreret bopæl for barnet. 

2012:
Foreningen Far laver en moderniseringsstrategi under nyt formandskab, som vedtages af hovedbestyrelsen. Strategien har fokus på familiernes frie valg, lige muligheder og retssikkerhed for alle børn og hele familien i Danmark.

Foreningen Far oplever mere end en fordobling i antallet af besøgende til mellem 100.000 til 200.000 om året fra ca. 300 danske byer og 50 forskellige lande. Foreningen Far har nye mærkesager, men altid barnet og hele familien i centrum:

• Lige muligheder
• Digital post
• Fædre barsel og familiegrupper
• Ligeværdig finansiering, forskning og lovgivning
• Færre skift af offentlige hænder og bedre kvalitet i alvorlige børnesager
• Advokatetik
• Respekt for menneskerettighederne for alle børn og forældre

Foreningen Far oplever, at et høringssvar på ca. 50 sider med 24 positive forslag bliver indleveret til ministeriet, men den nye lov besluttes i Folketinget ca. 14 dage efter høringsfristens udløb med tydelige tegn på lobbyisme og en fortsat skæv kvindesagspåvirkning. Foreningen Far samarbejder herefter aktivt, åbent og positivt med alle landsdækkende medier for at skærpe fokus på forebyggelse, lige muligheder og kvalitetssikring for far, mor og børn i Danmark.

Foreningen Far bliver medlem af Institut for menneskerettigheders ligebehandlingsudvalg og indleverer sin første rapport til FN om menneskerettighederne for børn og fædre samt moderne familier i Danmark. Formanden for Foreningen Far bliver ekspertmedlem af International Council for Shared Parenting, der tæller førende forskere og eksperter fra hele verden. Foreningen Far bliver medlem af European Fathers, som er et samarbejde mellem 25 forældreorganisationer i Europa. Foreningen Far bruges som best-practice af en række forældreorganisationer internationalt.

Foreningen laver på frivillig basis procesanalyser af familiesystemet og indsamler tusindvis af cases samt fremfører principsager, statistik, cases og anbefalinger til politikere, offentlige ledere og medierne. Gennem 12 måneder analyserer Foreningen Far alene principsager for mødre for, at sikre ligeværdige og korrekte anbefalinger for hele familien.

Foreningen Far står fortsat uden finansiering, og Statsrevisorerne finder hemmelige puljer på det sociale område i flere ministerier, som Foreningen Far slet ikke er inviteret til at søge, på trods af at den er den ældste og største far og børn organisation i Danmark. Statsrevisorerne erklærer de hemmelige puljer for ulovlige. Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) erkender, efter påvisning fra Foreningen Far, at familieforskningen i Danmark, som udgjorde det videnskabelige, statistiske grundlag for politikerne før lovændringer, stort set udelukkende har været baseret på mor og barn besvarelser.

Målinger i befolkningen viser, at det største ligestillingsproblem i Danmark er fædre og børns manglende retssikkerhed.

2015:
Fælles forældremyndighed er normen i Danmark, men 1.2 mio. fædre og 50.000 mødre modtager stadig ikke samme digitale post og adgang til information om deres eget barn fra det offentlige. Ingen har indsamlet data, og man ved simpelthen ikke, hvor mange børn under 18 år, som er under fælles eller eneforældremyndighed på trods af et lovkrav om, at der skal gives samme oplysninger til forældremyndighedsindehavere. Dertil kommer, at en stor gruppe forældre, som samarbejder positivt, stadig har eneforældremyndighed, da fælles forældremyndighed først blev normen efter 2007 og ikke er blevet gældende lov for alle forældre, medmindre der er tungtvejende grund til andet.

Fædrene får stadig ikke barsel, medmindre de aftaler det med mor og arbejdsgiveren. På Island afholdes over 1/3 af den samlede barsel af fædrene, og de Nordiske lande, som har indført øremærket fædrebarsel, er markant foran Danmark på barselsområdet og med ligestillingen i familierne.

Rollemodellerne blandt fædrene står simpelthen uden rettigheder i praksis. Bopæls- og samværsforælder begreberne diskriminerer forældre helt ude af proportioner.

De fleste forældre laver selv udvidede samværsordninger for barnet, og 7/7-ordningen er i dag den mest udbredte og hurtigst voksende samværsordning hos forældre, som ikke lever sammen. De første videnskabelige undersøgelser fra Sverige, som har indført fædrebarsel, og som er det land i verden med flest 7/7-ordninger, viser, at børns psykologiske sundhed er bedre ved god og ligeværdig kontakt med begge forældre og internationale studier påviser, at det gælder for børn i alle aldre, også spædbørn.

Foreningen Far påpeger, at der sker markant diskrimination af børn i forhold til familieformer (kerne/ikke kernefamilier), forældrenes status (bopæl/samvær) samt forældrenes køn i Danmark. Børn behandles ikke ens i samme situation. Foreningen Far påviser, at børns bopæl hos far, i modstrid til samfundsudviklingen i øvrigt, stadig er på niveau med 1980, og at der sker alvorlig strukturel diskrimination, som skaber konflikter i familierne. Foreningen Far kan ikke sige, hvem det rammer, fordi det kan ramme alle børn og forældre. De ved det først, når det sker.

Foreningen Far påpeger samtidig ved analyser, at alt for mange offentlige enheder og personer er involveret i de mest alvorlige børnesager i Danmark, og at man ledelsesmæssigt ved, at for mange skift af hænder skaber sagsbehandlingstid, tab af viden og fejl. Det er simpelthen alt for nemt for fædre og mødre at lyve og snyde systemet pga. forældet og diskriminerende lovgivning, hvilket misbruges systematisk og ofte kønsbestemt af advokater i børne- og familiesager.

Familielovgivningen havde i 1922 til formål at beskytte kvinder i arbejdslivet og ved skilsmisser pga. vold. En helt naturlig og god grund på daværende tidspunkt. Det vigtige er nu, at sikre frihed, lige muligheder og retssikkerhed for alle 1.2 mio. børn i det moderne familieliv. Det er derfor åbenlyst og bydende nødvendigt at lave en lovreform med udgangspunkt i barnet og hele dets familie..

Chikane-pakken indføres som et første lille skridt for barnet for at forhindre åbenlys chikane af forældre. Inden for 3 uger skal der laves samvær for barnet med begge forældre. Møder kan ikke udskydes, dog får advokaterne indført mulighed for at være forhindret. Ferie skal respekteres for barnet med begge forældre. Nyt samvær gælder automatisk den efterfølgende periode, hvis der ikke er dokumenteret grund til ikke at sikre samvær med anden forælder til barnet.

Det påpeges fra alle sider og af Foreningen Far, at den første pakke på ingen måde er tilstrækkelig, men at der er behov for en samlet lovreform med en moderne lovgivning opbygget omkring barnet og begge forældre ligeværdigt, i stedet for kun den ene forælder, som er et historisk levn.

2016:
Foreningen Far anbefaler en lovreform med frit valg i alle familieformer og bedre kvalitet i børnesager baseret på en A, B, eller C ledelsesmodel for et historisk opgør med diskriminationen på familie området.

A) Frit valg til egen aftale i alle familieformer
B) Mægling, rådgivning og støtte i kvalitetssikrede familiecentre
eller
C) En hurtig og tværfaglig kvalitativ indsats, behandling og opfølgning af alvorlige børnesager i en børnesagkyndig familieret for den mindre gruppe om det skyldes mænd, kvinder eller advokater, der snyder systemet.

Foreningen Far anbefaler bedre kvalitet med færre offentlige enheder samt belønning af god forældreadfærd. Foreningen Far har fokus på 1.2 mio. børn i Danmark og har ingen holdning til mænd eller kvinder, men stor respekt for kvindesagen som helhed. Der opleves dog fortsat kvindesagsforkæmpere, som ønsker at mor alene skal bestemme, om barnet skal have kontakt med far og hvordan.

Foreningen Far oplever stadig i dag, at der laves skræmmekampagnerner forud for fornuftige lovændringer for hele Danmarks befolkning. Politikere og medierne misinformeres ude af proportioner for 1.2 mio. børn.

Der er til tider tale om politisk motiveret had, chikane og bagvaskelse af den ekstremistiske del af kvindebevægelsen og har været tale om flere domme for bagvaskelse og injurier i kildegrundlaget i flere lande. Foreningen Far anmoder Politiet om, at behandle de heldigvis få sager samlet set, som politisk motiveret had og samle informationerne. Det er på alle måder skadende for far, mor og børn i Danmark og de mange fantastiske børn og forældre.

Ligestillingen er hoppet ud af skabet, om vi ønsker det eller ej, og den hopper nok ikke tilbage igen. Nye positive og ligeværdige løsninger baseret på kvalitet og god ledelse er vigtigt for danske børn og forældre.

Foreningen Far ønsker, at alle børn og forældre skal være ligeværdige medlemmer i fremtidens velfærdsamfund. Lovgivningen SKAL være baseret på respekt for familielivet og give lige muligheder. Foreningen Far har fokus på sunde børn og gode samfundsværdier.